1. Deze algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen huurder en verhuurder.

De hierna volgende punten vormen een aanvulling op het huurcontract en worden dan ook als onderdeel van het huurcontract aangezien.

2. Reserveren

De huurovereenkomst komt slechts tot stand na betaling door de huurder. De betaling impliceert ook de aanvaarding van het huishoudelijk reglement.

De huurder is ertoe gehouden de huursom te betalen binnen de 14 dagen volgend op het tot stand komen van het contract en ten laatste 30 dagen voor de aanvang van de huurovereenkomst. Indien de verhuurder het voorschot niet heeft ontvangen binnen deze termijn, zal het contract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd en zal de verhuurder het recht hebben om de vakantiewoning voor de betrokken periode onmiddellijk opnieuw te huur te stellen.

De waarborgsom ten belope van 1250,00 EUR dient te worden voldaan uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode. De huurovereenkomst zal automatisch worden ontbonden wanneer de waarborgsom niet volledig werd betaald binnen deze periode. De betaalde huurgelden zullen in dit geval niet worden terugbetaald.

3. Verhuringsperiode

De intrek in de vakantiewoning gebeurt op de eerste dag van de huurperiode vanaf 16u. Indien de huurder om een uitzonderlijke reden de woning vroeger wenst te betrekken, dient hij steeds op voorhand de toestemming van de eigenaar te vragen. Ook indien de huurder niet tijdig kan aankomen, dient hij zelf de eigenaar telefonisch te verwittigen om een nieuwe regeling voor zijn onthaal te treffen. Check-in is mogelijk vanaf 16u en preferabel voor 21u. Wij werken met een zelf check-in systeem waarbij niemand aanwezig zal zijn om u persoonlijk te ontvangen. Het vertrek uit de vakantiewoning dient te gebeuren op de laatste dag van de huurperiode voor 11u ‘s ochtends.
Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels (2 sets) wordt overeengekomen tussen huurder en verhuurder. Het verlies van een sleutelset zal gepaard gaan met een kost van 50EUR.

4. Onderverhuring en overdracht

Onderverhuring en overdracht van de huur is niet toegelaten

5. Netheid en schade

De verhuurder hecht een groot belang aan de netheid van de woning. Dit betekent onder meer dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden. Dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden. Beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder. Ongelukjes kunnen zich voordoen, maar onmiddellijke herstelling voorkomt ergere schade.

In de woning is een inventaris. De huurder is gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen via e-mail (info@oudeschaapskooi-damme.be) te melden binnen de 24u.

Eventuele klachten van de huurder omtrent de staat en/of de netheid van de vakantiewoning dienen tevens binnen de 24 uren na aanvang huur gemeld te worden aan de verhuurder op het voormelde telefoonnummer.

Bij gebreke aan enige klacht binnen voormelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat, de juistheid van de inventaris en de algemene netheid van de vakantiewoning erkend te hebben, inclusief het ontbreken van zichtbare schade of defecten aan meubilair, sanitair, huishoudtoestellen. Klachten die door de huurder geformuleerd worden ná afloop van de huurperiode zijn onontvankelijk

De huurder is verantwoordelijk voor de vakantiewoning en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader en conform de overeengekomen bestemming. Hij is ertoe gehouden nauwgezet alle richtlijnen op te volgen die hem door de verhuurder worden meegedeeld. Eventuele schoonmaakkosten die niet verrekend zijn in de totale prijs, moeten ter plaatse door de huurder betaald worden. Ongeacht of de schoonmaak inbegrepen is in de totale huurprijs van de vakantiewoning, is de huurder bij het vertrek gehouden de richtlijnen te respecteren inzake de evacuatie van persoonlijk afval, het opbergen van vaat- en keukengerief, het ordenen van (tuin)meubilair en, meer algemeen, het bezemschoon achterlaten van de vakantiewoning.

Bij vertrek uit de vakantiewoning wordt de staat en netheid gecontroleerd door de eigenaar. In geval van niet of gebrekkig naleven van de richtlijnen m.b.t. het opruimen van de vakantiewoning, alsook in geval van materiële schade die ofwel bij het vertrek van de huurder, ofwel bij de aansluitende schoonmaak wordt vastgesteld vóór de aankomst van de volgende huurder, zal de extra kost die hieruit voortvloeit op de waarborg verrekend worden door inhouding van een deel of de totaliteit ervan. Het eventueel positief saldo wordt aan de huurder terugbetaald. In de hypothese van verborgen schade waarbij de waarborg reeds integraal is teruggeven aan de huurder, alsook in de hypothese dat de schade dermate groot is dat de waarborg ontoereikend is, dient de huurder het nog verschuldigd bedrag binnen de 8 dagen na het einde van de huurperiode aan de verhuurder te betalen.

De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten, wanneer een huurder of een medehuurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend. In dit geval zal de verhuurder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen

In de woning geldt een niet-roken beleid. Buiten de vakantiewoning is roken toegestaan, doch de huurder dient ten aller tijde de sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij de vakantiewoning verlaat.

Huisdieren zijn niet toegestaan en dit ook geen kleine huisdieren.

6. Bezetting

Het aantal personen die de woning mogen betrekken worden bepaald door het aantal bedden; zijnde maximaal 14 personen. De persoon die het huurcontract heeft aangegaan dient een van deze personen te zijn. Elke bewoner dient het huisreglement na te leven.

7. Lakens, handdoeken en keukenhanddoeken
– Alle bedden zijn voorzien van matrasbeschermers
– Dekbedden en kussens zijn voorzien
– Alle nodige bed-en badlinnen worden voorzien. Enkel voor het kinderbed hoeft u uw eigen linnen mee te brengen.
– Evenals keuken- en badlinnen, wc papier, vaatwasproducten

8. Annulatie
Bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom ingehouden. Slechts dringende redenen kunnen aanleiding geven tot annulatie van de boeking, dit ter beoordeling van de verhuurder. De huurder dient zelf voor een eventuele annuleringsverzekering te zorgen.

Het niet-betalen van de huurprijs binnen de 14 dagen na tot stand komen overeenkomst en/of niet-betalen van de waarborg 14 dagen voor aanvang huur zal als een annulering beschouwd worden. In zulk geval zal het huurcontract als ontbonden worden beschouwd en zal de verhuurder de vakantiewoning opnieuw te huur mogen stellen aan derden.

9. aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor iedere schade die door zijn fout of nalatigheid wordt veroorzaakt, alsook voor iedere schade voortvloeiend uit het niet naleven van zijn contractuele verplichtingen. Hij is eveneens aansprakelijk voor de schade die de medereizigers en de personen die hij in de vakantiewoning binnenlaat, veroorzaken. Hij is tevens aansprakelijk voor ongelukken in of rond het huis. De huurder neemt ook alle nodige maatregelen om ongelukken te voorkomen (toezicht!).

10. Toegang tot het vakantiehuis
Het is niet toegestaan om vrijgezellenfeesten, fuiven en dergelijke te organiseren in onze vakantiewoning. U dient zich steeds te houden aan de regels van het huisreglement. Wij kunnen te allen tijde volgens deze geldende redenen huurders weigeren.

11. overmacht

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid of vervroegde beëindiging van een huurovereenkomst ten gevolge van elke gebeurtenis, van dit type of hoedanigheid, zonder beperkingen, die buiten haar controle vallen.

12. toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het bestaan, de interpretatie of de uitvoering ervan, welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement BRUGGE, zijnde de ligging van de vakantiewoning.